AMPA

ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES

Imprimeix PDF
Què és i qui forma l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Vedruna?
    En poden formar part les mares i pares d’alumnes de l’escola.

Quines són les funcions bàsiques d’una Associació de Mares i Pares d’Alumnes?
    Les preveu l’article 5 de la LODE:
 • Ajudar als pares (o tutors) en tot allò que fa referència a l’educació de llurs fills (o pupils).

 • Col·laborar en les activitats educatives de l’escola

 • Promoure la participació dels pares d’alumnes a la gestió de l’escola

Quins són els objectius de l'AMPA?
    D'acord amb els nostres Estatuts, són els següents:
 • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general,als tutors, als professors i als alumnes del Centre i als seus òrgans de govern i participació, en tot el que es refereix a l'educació dels seus fills, i en general,de tots els alumnes matriculats al Centre.

 • Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en el funcionament general del Centre.

 • Assistir als pares i mares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control del Centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.

 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar i altres òrgans col.legiats.

 • Facilitar la col.laboració del Centre en l'àmbit social, cultural, económic i laboral de l'entorn.

 • Col.laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

 • Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

 • Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

 • D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus respectius estatus, com les de tipus cultural i recreatives.

 • Col.laborar i vetllar pel cumpliment del seu ideari, és a dir per l’educació cristiana dels alumnes.