Assemblea

Imprimeix

L'Assemblea del passat 25 de novembre de 2014 va tenir el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior

2 Informe de presidència

3 Memòria de les diferents comissions

4 Aprovació, si escau, dels comptes 2013-2014 i del pressupost 2014-2015

6 Informe de la direcció del col·legi

7 Suggeriments i preguntes